مجلس شورای اسلامی
| | 2018 / 26 / April
| | 2018 / 26 / April
مبانی قانونی نظارت پارلمانیhttp://nezarat.parliran.ir/nezarat/fa/Rss/Content/All/444/
معرفی بخش‌های نظارتی مجلسhttp://nezarat.parliran.ir/nezarat/fa/Rss/Content/All/445/
نامشخص نظارت مجلس شورای اسلامیhttp://nezarat.parliran.ir/nezarat/fa/Rss/Content/All/692/
عمومی FAQ نظارت مجلس شورای اسلامیhttp://nezarat.parliran.ir/nezarat/fa/Rss/Content/All/805/
عمومی دانلود نظارت مجلس شورای اسلامیhttp://nezarat.parliran.ir/nezarat/fa/Rss/Content/All/918/
عمومی NEWSPIC نظارت مجلس شورای اسلامیhttp://nezarat.parliran.ir/nezarat/fa/Rss/Content/All/1037/
عمومی PIC نظارت مجلس شورای اسلامیhttp://nezarat.parliran.ir/nezarat/fa/Rss/Content/All/1150/
عمومی gallery نظارت مجلس شورای اسلامیhttp://nezarat.parliran.ir/nezarat/fa/Rss/Content/All/1561/